Kodu meklēšana
(0)
(0)
Sākums   /   Lietošanas notiekumi

Lietošanas notiekumi

 

 1. Jēdzieni

1.1. “Pārdevējs” – Preču pasūtījumā norādītā juridiskā persona, kuras preces tiek pārdotas vietnē www.online.lucidus.lv saskaņā ar šiem Noteikumiem un kurš ir atbildīgs par Pircēja pasūtījuma izpildi. Preču pasūtījumā jānorāda Pārdevēja, ar kuru tiek noslēgts attiecīgās preces pirkuma līgums saskaņā ar šiem Noteikumiem, rekvizīti.

1.2. “online.lucidus.lv” – vietne, kuras adrese ir www.online.lucidus.lv, kurā tiek pārdotas preces un kuru administrē Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona SIA „LUCIDUS”, juridiskās personas reģistrācijas numurs 40003894734, PVN maksātāja reģistrācijas numurs LV40003894734, juridiskā adrese Tīraines iela 3a Rīga, LV-1058, korespondences adrese Tīraines iela 3a Rīga, LV-1058. Šajos Noteikumos online.lucidus.lv jāsaprot arī kā Pārdevējs attiecībā uz precēm, kuras tas pārdod.

1.3. “Pircējs” – juridiska persona.

1.4. “Puses” – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.

1.5. “Noteikumi” – šie „Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi vietnē online.lucidus.lv”, kas attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu online.lucidus.lv un katru pirkuma līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.

1.6. “Privātais kabinets” – uz www.online.lucidus.lv lietošanas Noteikumu pamata veiktas Pircēja reģistrācijas rezultāts vietnē online.lucidus.lv, kā rezultātā tiek izveidots personīgs Pircēja konts (account), kurā tiek saglabāti viņa personas dati un pasūtījumu vēsture.

1.7. “Privātuma politika” – online.lucidus.lv apstiprināts dokuments, kurā ietverti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un glabāšanai, izmantojot online.lucidus.lv. online.lucidus.lv privātuma politika neattiecas uz Personas datu apstrādi, ja šos datus apstrādā Pārdevējs. Personas datu apstrāde, kuru veic Pārdevējs, notiek saskaņā ar Pārdevēja noteikto kārtību. Pirms preču iegādes un šī līguma noslēgšanas ar Pārdevēju Pircējam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Pārdevēja personas datu apstrādes politiku.

1.8. “Līgums” – Pircēja un Pārdevēja noslēgts attiecīgo preču pirkuma līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t. i., pasūtījuma veikšanas brīža. Ikviena starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta Līguma noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un puses vienmēr izpilda šādus Līgumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.9. “Pasūtījums” – Preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja, un kuras norādītas tajā pašā pasūtījumā.

 

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Pircējs apstiprina Noteikumus, ka ir ar tiem iepazinies, parakstot līgumu par preču iegādi interneta veikalā online.lucidus.lv. Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu online.luvidus.lv saistītos noteikumus.

2.2. Parakstot līgumu, Pircējs apstiprina Noteikumus, Noteikumi attiecas uz visiem Pircēja veiktajiem pirkumiem online.lucidus.lv, un uz visiem pārdošanas līgumiem, kas noslēgti ar Pārdevējiem, līdz precizēto Noteikumu izsludināšanai. Pēc Noteikumu aktualizācijas tie tiek piemēroti šajā punktā noteiktajā kārtībā no to izsludināšanas www.online.lucidus.lv.

2.3 Pirkumus online.lucidus.lv ir tiesīgi veikt tikai Pircēji, kuri ir parakstījuši šo līgumu, kā tas noteikts Noteikumu 1.3.punktā.

2.4. Pircējam ir pienākums iepazīties ar online.lucidus.lv apstiprināto un publicēto Privātuma politiku. Pircēja personas dati tiks nodoti arī Pārdevējam, no kura Pircējs pērk Preces, un Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar pasūtījumā norādīto Pārdevēja noteikto kārtību, kā arī saskaņā ar online.lucidus.lv un Pārdevēja līgumiskajām drošības saistībām attiecībā uz personas datu drošību.

2.5. Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums nosūtīt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs pats ir atbildīgs par derīgas e-pasta adreses paziņošanu Pārdevējam.

 

3. Preču pasūtīšana, pirkuma līguma tiesisko attiecību nodibināšanas brīdis

3.1. Pircējs var pasūtīt preces online.lucidus.lv vienā no šiem veidiem:

3.1.1. tiešsaistē reģistrējoties online.lucidus.lv (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);

3.1.2. pa tālruni;

3.1.3. DREVI IN

3.2. Pasūtot preces vienā no Noteikumu 3.1.1. punktā norādītajiem veidiem, Pircējam online.lucidus.lv sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus online.lucidus.lv apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

3.3. Pa tālruni vai DRIVE IN veiktie preču pasūtījumi tiek izpildīti Noteikumos noteiktajā kārtībā, un tiem tiek piemēroti Privātuma politikas noteikumi. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt Noteikumiem un to piemērošanai.

3.4. Kad Pircējs ir izvēlējies preci vai pakalpojumu, izveidojis preču grozu un izpildījis visas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma līgums.

3.5. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts online.lucidus.lv un Pārdevēja datubāzē to Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

 

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus online.lucidus.lv šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.4. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.5. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, online.lucidus.lv izmantošanas noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

5. Pircēja saistības

5.1. Pircējam, izmantojot online.lucidus.lv, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, online.lucidus.lv izmantošanas noteikumi, citi noteikumi, kuri skaidri norādīti online.lucidus.lv, un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

5.2. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. Ja Pircējs izvēlas preces saņemt DRIVE IN, Pircējam tās izvēlētajā DRIVE IN jāizņem Noteikumos noteiktajā termiņā.

6. Pārdevēja saistības

6.1. Online.lucidus.lv apņemas pirms pasūtījuma veikšanas informēt Pircēju par tādu online.lucidus.lv funkciju, kas ir nozīmīgas pasūtījuma izpildei, apturēšanu vai pārtraukšanu, kā arī par izmaiņām. Informācijas sniegšana online.lucidus.lv Kontā vai online.lucidus.lv e-veikala vietnē tiek uzskatīta par pienācīgu informēšanu. Kad Pārdevējs jau ir pieņēmis izpildīšanai Pircēja pasūtījumu, par šī pasūtījuma izpildīšanai nozīmīgu online.lucidus.lv funkciju apturēšanu vai izbeigšanu Pircējs tiek informēts, izmantojot vienu no Pircēja norādītajiem saziņas veidiem (zvanot pa tālruni, sūtot īsziņu vai e-pastu).

6.2. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces.

6.3. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

7. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

7.1. Preču cenas online.lucidus.lv norādītas eiro, bēz PVN.

7.2. Par pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties vienā no šiem veidiem (izvēle var būt ierobežota, tāpēc attiecīgajam pasūtījumam piemērojamais galīgais maksājuma veidu saraksts tiek norādīts pie attiecīgā pasūtījuma):

7.2.1. izmantojot bankas karti;

7.2.2. citos vietnē online.lucidus.lv norādītajos veidos.

7.3. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti – PVN rēķini, kuri vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, viņam var tikt izsniegti fiziski kopā ar precēm vai elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā, tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas. PVN rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti.

7.4. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, preču cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu (neuzmanības) kļūdu labošanas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 2 (divu) darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju, izmantojot online.lucidus.lv e-veikala vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras viņš samaksājis par anulēto pasūtījumu.

7.5. Ja pasūtījuma summa ir mazāka par noteikto summu, online.lucidus.lv ir tiesības piemērot papildu administratīvo maksu. Maksas summa un minimālā groza summa tiek norādīta, veicot pasūtījumu.

8. Preču piegāde

8.1. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, kuri norādīti konkrētās Pārdevēja pārdodamās preces aprakstā.

8.2. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas preču piegādi :

8.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

8.2.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Preču saņemšanas brīdī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase), vai uzņēmuma pilnvara. Ja Pircējs pats nepieņem preces, kaut arī preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējam ir tiesības nodot preces citai personai, kura atrodas norādītajā adresē, un Pircējam nebūs tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi nepareizajai personai.

8.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

8.3. Pircējs preces bez maksas var saņemt DRIVE IN . Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas šo veidu:

8.3.1. Pasūtītās preces jāizņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

8.3.2. Preces var saņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču saņemšanas brīdī ir jābūt un online.lucidus.lv darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase), vai uzņēmuma pilnvara.

8.4. Preces aprakstā norādītie piegādes nosacījumi ir provizoriski. Pārdevējs piegādā preces Pircējam atbilstoši preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Preču piegādes nosacījumi nav piemērojami gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču neesamību. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem. Ja Pārdevējs preces nepiegādā pasūtījumā noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu preču piegādei, Pircējs var izmantot Noteikumu 11.1. punktā noteiktās tiesības – atkāpties no preču vai pakalpojumu pirkuma līguma.

8.5. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

8.6. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar kurjeru, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā DRIVE IN – ar online.lucidus.lv vai tā pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un preces (preču) stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī un tām nav bojājumu, kuru rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī nav preces (preču) komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras var noteikt preču ārējās apskates laikā). Ja Pircējs konstatē, ka piegādātās preces iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as) un/vai preces (preču) komplektācija ir nepilna, Pircējam tas jāatzīmē preces nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, piedaloties kurjeram, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā DRIVE IN – online.lucidus.lv vai tā pilnvarotajam pārstāvim, jāsastāda brīvas formas akts par sūtījuma un/vai preces (preču) bojājumiem/neatbilstībām. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs no atbildības par preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī no atbildības par preču komplektācijas neatbilstībām tiek atbrīvots tikai tajā gadījumā, ja šādas neatbilstības var noteikt preču ārējās apskates laikā.

8.7. Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.

8.8. Ja saskaņā ar Noteikumu 9.2.–9.4. punktu Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, pārstāvji sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs joprojām neizņem preces vai neizdodas tās izsniegt Pircējam, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, atskaitot bankai veiktos maksājumus par bankas pārskaitījumiem.

9. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

9.1. Katras online.lucidus.lv pārdodamās preces īpašības ir norādītas pie katras preces esošajā aprakstā.

9.2. Pārdevēja piedāvātās preces ir piemērotas kvalitātes. Prece atbilst patērētāja pirkuma līgumam, ja:

9.2.1. prece atbilst Pārdevēja dotajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, ko pārdevējs ir piedāvājis kā piemēru vai modeli, reklamējot šo preci online.lucidus.lv;

9.2.2. prece ir piemērota izmantošanai mērķim, kuram tāda veida preces parasti tiek izmantotas;

9.2.3. prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi tāda paša veida precēm un kuru Pircējs var pamatoti gaidīt pēc preču veida un priekšmeta ražotāja, viņa pārstāvja vai pārdevēja publiski sniegtajiem paziņojumiem, ieskaitot reklāmu un priekšmetu marķējumu, par priekšmeta konkrētajām īpašībām.

 

10. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma, preču atpakaļatdošanas un apmainīšanas kārtība

10.1. Neatbilstošas kvalitātes preču apmaiņas un atpakaļ atdošanas noteikumi

10.1.1. Lai apmainītu vai atgrieztu bojātu preci, Pircējs vietnē online.lucidus.lv aizpilda sūdzības veidlapu. Saņemot Pircēja paziņojumu, online.lucidus.lv nekavējoties nosūta apstiprinājumu par saņemšanu.

10.2. Preču un naudas atdošanas kārtība

10.2.1. Atgriežot preces, tiek piemērotas papildus prasības: prece nav bojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies, tā nav lietota – visām atgriežamajām precēm jābūt oriģinālajām etiķetēm, aizsargmaisiem un oriģinālajam iepakojumam.

10.2.2. Vienlaikus jāatdod visas dāvanas, kas piegādātas kopā ar iegādāto preci, izņemot gadījumus, kad iegādātā prece tiek atdota atpakaļ tās kvalitātes trūkumu dēļ, bet kopā ar to piegādātās dāvanas pēc sava rakstura laika posmā no preces iegādes līdz šīs preces trūkumu atklāšanas dienai ir izlietotas vai ir beidzies šādu dāvanu derīguma termiņš.

10.2.3. Nosūtot atpakaļ preces, Pircējam jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiepako prece, lai tā netiktu bojāta transportēšanas laikā. Pārdevējam, no kura Pircējs ir iegādājies preci, ir tiesības neatmaksāt naudu par precēm, kuras atdotas atpakaļ ar trūkumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kurus Pircējs ir nosūtījis nepareizi iepakotus, nepareizi norādot adresi, kā arī, ja sūtījumi ir pazaudēti vai sabojāti transportēšanas laikā.

10.2.3. Pircējs var atdot Preces, nogādājot tās DRIVE IN.

10.2.4. Atmaksa tiek veikta 14 kalendāro dienu laikā, Piegādes izdevumi netiek atlīdzināti, preču atdošanas atpakaļ izdevumi netiek atlīdzināti.

10.2.5. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

10.2.6. Ja Pircējs ir izvēlējies citu metodi, nevis Pārdevēja piedāvāto lētāko piegādes veidu, tad Pircēja izvēlētā cita piegādes veida izmaksas, kas pārsniedz šī piegādes veida izmaksas, netiek atlīdzinātas.

11. Atbildība

11.1. Pircējs ir atbildīgs par prettiesiskām darbībām, kuras veic, izmantojot online.lucidus.lv.

11.2. Reģistrējoties Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu glabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja online.lucidus.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, piesakoties vietnē online.lucidus.lv ar Pircēja pieteikšanās datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

11.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, www.online.lucidus.lv lietošanas noteikumiem, kaut gan šāda iespēja viņam tika dota.

 

12. Nobeiguma noteikumi

12.1. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

12.2. Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

12.3. Visas nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo Noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

 

Aizvērt